جدول

شناسه : 154054

جدول


شماره تلفن

سمت سازمانی

نام و نام خانوادگی

ردیف

1041

مدیر طرح و برنامه

هاشم وحدانی

1

1043

رئیس گروه برنامه و بودجه

زهرا روان راز

2

1044

کارشناس برنامه و بودجه

بتول پرهیزگار

3

1045

کارشناس تحول اداری و بهره وری

سمیرا ضیغم جهانی

4

1046

کارشناس طرح و برنامه

علی سیفی

5