ردیف نام و نام خانوادگی سمت سازمانی شماره تلفن 1 هاشم وحدانی مدیر طرح و برنامه 1041 2 زهرا روان راز رئیس گروه برنامه و بودجه 1043 3 بتول پرهیزگار کارشناس برنامه و بودجه 1044 4 سمیرا ضیغم جهانی کارشناس تحول اداری و بهره وری 1045 5 علی سیفی کارشناس طرح و برنامه 1046  

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت سازمانی

شماره تلفن

1

هاشم وحدانی

مدیر طرح و برنامه

1041

2

زهرا روان راز

رئیس گروه برنامه و بودجه

1043

3

بتول پرهیزگار

کارشناس برنامه و بودجه

1044

4

سمیرا ضیغم جهانی

کارشناس تحول اداری و بهره وری

1045

5

علی سیفی

کارشناس طرح و برنامه

1046