جدول معرفی

شناسه : 154065

جدول معرفی


ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت سازمانی

شماره تلفن

1

هاشم وحدانی

مدیر طرح و برنامه

1041

2

زهرا روان راز

رئیس گروه برنامه و بودجه

1043

3

بتول پرهیزگار

کارشناس برنامه و بودجه

1044

4

سمیرا ضیغم جهانی

کارشناس تحول اداری و بهره وری

1045

5

علی سیفی

کارشناس طرح و برنامه

1046