جوایز تیم های برتر

شناسه : 470073

جوایز تیم های برتر


جوایز تیم های برتر

تیم اجرایی کنفرانس علاوه بر ایجاد بستر مناسب برای تیم های برتر به منظور طرح ایده خود در حضور مدیران سازمانه های مرتبط جوایز زیر را برای تیم های برتر در نظر دارد:

تیم اول : مبلغ 20،000،000 ریال

تیم دوم: مبلغ 7،500،000 ریال

تیم سوم: مبلغ 5،000،000 ریال

لازم به ذکر است تیم های برتر از امتیاز شرکت در دوره های توانمند سازی و همچنین طبیعت گردی زیر نظر سازمان محیط زیست استان و سازمان مردم نهاد "دوستداران محیط زیست" برخوردار می شوند.