حضور دانشگاه بجنورد در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار با برپایی هشت غرفه نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار با حضور استاندار خراسان شمالی، آقای محمدرضا صالحی، رئیس دانشگاه بجنورد، دکتر احمد محقر و روسا و مدیران دستگاههای اجرایی و موسسات آموزشی و پژوهشی، در محل دانشگاه پیام نور گشایش یافت. دانشگاه بجنورد با برپایی هشت غرفه در این نمایشگاه حضور دارد. گفتنی است؛ این نمایشگاه، تا نهم آذر ماه و از ساعت 9 تا 19 دایر است. گزارش تصویری روز نخست ??????      

حضور دانشگاه بجنورد در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار با برپایی هشت غرفه

نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار با حضور استاندار خراسان شمالی، آقای محمدرضا صالحی، رئیس دانشگاه بجنورد، دکتر احمد محقر و روسا و مدیران دستگاههای اجرایی و موسسات آموزشی و پژوهشی، در محل دانشگاه پیام نور گشایش یافت.
دانشگاه بجنورد با برپایی هشت غرفه در این نمایشگاه حضور دارد.
گفتنی است؛ این نمایشگاه، تا نهم آذر ماه و از ساعت 9 تا 19 دایر است.

گزارش تصویری روز نخست ??????