حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل(ریاست بجنورد)

شناسه : 17535

حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل(ریاست بجنورد)


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

سمت سازمانی: رئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل

نام و نام خانوادگی:دکتر زهرا عامری

مدرک تحصیلی:دکتری - حقوق

شماره تماس مستقیم :۰۵۸۳۲۲۰۱۰۱۳

 

مکان اسقرار واحد : ساختمان سازمان مرکزی – حوزه ریاست