سمت سازمانی:  رئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل نام و نام خانوادگی: دکتر زهرا عامری مدرک تحصیلی: دکتری - حقوق شماره تماس مستقیم : ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۱۳   مکان اسقرار واحد :  ساختمان سازمان مرکزی – حوزه ریاست  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

سمت سازمانی: رئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل

نام و نام خانوادگی:دکتر زهرا عامری

مدرک تحصیلی:دکتری - حقوق

شماره تماس مستقیم :۰۵۸۳۲۲۰۱۰۱۳

 

مکان اسقرار واحد : ساختمان سازمان مرکزی – حوزه ریاست