دانشگاه بجنورد در هفته ای که گذشت

شناسه : 447020

دانشگاه بجنورد در هفته ای که گذشت


برگزاری نشست شورای دانشگاه بجنورد 17 آذر 1397

 

 

برگزاری نشست کمیته ی علمی هفته ی پژوهش در دانشگاه بجنورد 17 آذز 1397

 

برگزاری نشست مشترک با هیئت رئیسه ی دانشگاه کوثر 18 آذر 1397