دعوت از متخصصین خارجی

شناسه : 164871

دعوت از متخصصین خارجی


 

فرایند دعوت از میهمانان خارجی

*رئیس دفتر: رئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین­الملل

*کارشناس: کارشناس همکاری­های علمی و بین­المللی