دعوت از متخصصین خارجی


  فرایند دعوت از میهمانان خارجی *رئیس دفتر: رئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین­الملل *کارشناس: کارشناس همکاری­های علمی و بین­المللی

 

فرایند دعوت از میهمانان خارجی

*رئیس دفتر: رئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین­الملل

*کارشناس: کارشناس همکاری­های علمی و بین­المللی