شناسه : 473779

دومین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی