دو انتصاب در دانشگاه بجنورد

شناسه : 474290

دو انتصاب در دانشگاه بجنورد


به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه، با صدور ابلاغ های جداگانه ای معاون اداری و مالی و سرپرست مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه را منصوب نمود.

بنا بر این گزارش، آقای دکتر امین جودت، عضو هیئت علمی گروه آموزشی مهندسی مکانیک، در سمت " معاون اداری و مالی" و آقای یاسر طالبی به عنوان " سرپرست مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی" برای مدت دو سال منصوب شدند.

همچنین در نامه های جداگانه ای، از آقایان دکتر حسن جعفریانی و دکتر مجتبی مجرد در مدت تصدی "سرپرستی معاونت اداری و مالی" و "سرپرستی مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی" تقدیر گردید.