دو خبر کوتاه از دانشگاه بجنورد

شناسه : 440148

دو خبر کوتاه از دانشگاه بجنورد


1- برگزاری نشست اعضای هیئت رئیسه ی دانشگاه و اعضای هیئت علمی دانشکده ی علوم انسانی با موضوع بررسی مسایل مربوط به این دانشکده