دکتر وحدانی

دکتر وحدانی


نام و نام خانوادگی: هاشم وحدانی

پست سازمانی: مدیریت طرح و برنامه

مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی صنایع

شماره تماس مستقیم:  32201041-058

شماره تماس داخلی: 1041

مکان استقرار: ساختمان مرکزی- طبقه دوم- اتاق ...

ایمیل:  hashemvahdani@yahoo.com