رئیس حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل(ریاست-رئیس-لینک-بجنورد)


        سمت سازمانی:  رئیس حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل نام و نام خانوادگی: دکتر زهرا عامری مدرک تحصیلی: دکتری - حقوق شماره تماس مستقیم : ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۱۳ مکان اسقرار واحد :  سازمان مرکزی – حوزه ریاست      

 

 

 


 

سمت سازمانی: رئیس حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل

نام و نام خانوادگی:دکتر زهرا عامری

مدرک تحصیلی:دکتری - حقوق

شماره تماس مستقیم :۰۵۸۳۲۲۰۱۰۱۳

مکان اسقرار واحد : سازمان مرکزی – حوزه ریاست