تشویقی مقالات  هزینه کرد از محل پژوهانه هزینه پایان نامه تحصیلات تکمیلی  طرح های پژوهشی داخل دانشگاه  طرح های پژوهشی خارج ازدانشگاه  شرکت در همایش علمی داخل کشور