راهنما اساتید


اعضای محترم هیئت علمی برای تغییر مشخصات بعد از ورود به صفحه خود در لیست اعضای هیئت علمی که دربالای صفحه قرار دارد رفته و سپس در تب ویرایش اقدام به تغییر مشخصات خود نمایید.

اعضای محترم هیئت علمی برای تغییر مشخصات بعد از ورود به صفحه خود در لیست اعضای هیئت علمی که دربالای صفحه قرار دارد رفته و سپس در تب ویرایش اقدام به تغییر مشخصات خود نمایید.