رایگان شدن ترافیک سامانه های اموزش مجازی دانشگاه بجنورد

شناسه : 1032261

رایگان شدن ترافیک سامانه های اموزش مجازی دانشگاه بجنورد


پیرو مکاتبات صورت گرفته، سامانه های یادگیری الکترونیک دانشگاه بجنورد با آدرس های زیر در فهرست آدرس های ترافیک رایگان قرار گرفتند:
 
vlms.ub.ac.ir
 
vu.ub.ac.ir
 
'vir.ub.ac.ir
 
Evu.ub.ac.ir
 
Avu.ub.ac.ir
 
Bvu.ub.ac.ir
 
Hvu.ub.ac.ir