روز جهانی قدس گرامی باد.

شناسه : 1056229

روز جهانی قدس گرامی باد.