شناسه : 493013

سمینار یک روزه دانشگاه، صنعت و جامعه