به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه با صدور ابلاغ های جداگانه ای آقایان دکتر ابوالفضل نیازی مطلق، عضو هیئت علمی گروه آموزشی ریاضی را به سمت " سرپرست کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه"، دکتر ابراهیم محمدی رازی، عضو هیئت علمی گروه آموزشی فیزیک را به سمت "سرپرست مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی" و دکتر ابوالفضل محمدی، عضو هیئت علمی گروه آموزشی مهندسی شیمی را به سمت "سرپرست آزمایشگاه مرکزی" منصوب نمود. گفتنی است؛ایشان در نامه های جداگانه ای از خدمات آقایان دکتر اکبر پاد، دکتر سیدبیژن جیا و دکترابراهیم محمدی رازی در مدت تصدی سرپرستی کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی، سرپرستی مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی و سرپرستی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تقدیر و تشکر نمود. بنا بر این گزارش، آقایان دکتر علی اصغر پیله ور، عضو هیئت علمی گروه آموزشی مهندسی شهرسازی، و دکتر نصرت اله هدایت پور، عضو هیئت علمی گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی از مرتبه ی استادیاری به دانشیاری ارتقا یافتند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه با صدور ابلاغ های جداگانه ای آقایان دکتر ابوالفضل نیازی مطلق، عضو هیئت علمی گروه آموزشی ریاضی را به سمت " سرپرست کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه"، دکتر ابراهیم محمدی رازی، عضو هیئت علمی گروه آموزشی فیزیک را به سمت "سرپرست مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی" و دکتر ابوالفضل محمدی، عضو هیئت علمی گروه آموزشی مهندسی شیمی را به سمت "سرپرست آزمایشگاه مرکزی" منصوب نمود.

گفتنی است؛ایشان در نامه های جداگانه ای از خدمات آقایان دکتر اکبر پاد، دکتر سیدبیژن جیا و دکترابراهیم محمدی رازی در مدت تصدی سرپرستی کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی، سرپرستی مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی و سرپرستی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تقدیر و تشکر نمود.

بنا بر این گزارش، آقایان دکتر علی اصغر پیله ور، عضو هیئت علمی گروه آموزشی مهندسی شهرسازی، و دکتر نصرت اله هدایت پور، عضو هیئت علمی گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی از مرتبه ی استادیاری به دانشیاری ارتقا یافتند.