سیفی

سیفی


 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: علی سیفی

پست سازمانی: کارشناس طرح و برنامه

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

شماره تماس مستقیم: 32201046-058

شماره تماس داخلی: 1046

مکان استقرار: ساختمان مرکزی، طبقه دوم، اتاق 304

ایمیل: ali.seyfi20@gmail.com