شرح وظایف

شناسه : 136944

شرح وظایف


 • انجام کلیه امور مربوط به تهیه و تدوین بودجه دانشگاه با هماهنگی ریاست دانشگاه.
 • همکاری با معاونت اداری مالی؛ مدیران و روسای واحدها در امر تهیه و تنظیم بودجه.
 • جمع ­آوری بودجه ­های پیشنهادی توسط واحدهای مختلف و بررسی برنامه­ ها و اعتبارات مورد پیشنهاد.
 • برنامه­ ریزی به منظور تهیه و تنظیم بودجه دانشگاه( اعم از جاری، عمرانی، اختصاصی و ... ) و چگونگی توزیع آن بین بخش­ها و فعالیت­ های مختلف و پیشنهاد آن جهت تصویب به رئیس دانشگاه و دفاع از آن در مراجع رسیدگی.
 • نظارت و ارزیابی برنامه ­های تنظیمی و بودجه مصوب و نیز نحوه استفاده از اعتبارات دانشگاه.
 • بررسی و مبادله موافقت­نامه­ های مربوط به فعالیت­ های جاری و عمرانی.
 •  تجدید نظر و تغییرات در ساختار و تشکیلات دانشگاه.
 • برنامه ­ریزی، هدایت و نظارت بر انجام امور تشکیلات، روشها و آموزش کارکنان، تحول و نوسازی اداری، بودجه، برنامه ­ریزی و توسعه و آمار و اطلاعات و ایجاد هماهنگی بین آنها.
 • نظارت بر فرایند تهیه و تدوین برنامه ­های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دانشگاه و تعیین خط مشی اجرایی آنها و ارائه به مراجع ذیربط .
 • مطالعه و بررسی و ارائه راهکارهای عملیاتی و اجرایی در زمینه­ های بهبود و توسعه مدیریت و برنامه­ ها و طرح­ های تحول و نوسازی اداری و ارائه به مراجع ذیربط.
 • بررسی و تحقیق در مورد ساختار مدیریت و تشکیلات دانشگاه و نظام برنامه ­ریزی آن در ابعاد مختلف اداری، مالی، آموزشی، تحقیقات و فناوری، فرهنگی و ...
 • بررسی و مطالعه به منظور تهیه و تنظیم آئین ­نامه ­های تشکیلاتی و مقررات و آیین­نامه ­های داخلی دانشگاه و واحدهای تابعه و ارائه الگوها و روش های کارآمد و مطلوب در مورد ساختار مدیریتی و تشکیلاتی به منظور ارتقاء کیفی امور.
 • فراهم آوردن زمینه­ های لازم به منظور استقرار و تثبیت چرخه مدیریت بهره­ وری در دانشگاه.
 • مطالعه و بررسی مستمر در سازمان و وظایف واحدهای تابعه به منظور تفکیک و تقسیم صحیح وظایف بین واحدها و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف در دانشگاه.
 • تهیه و تدوین و ارائه برنامه جامع جهت تحول و دگرگونی در ابعاد مختلف مدیریتی و سازمانی در دانشگاه به معاونت متبوع.
 • بررسی طرح­ های عمرانی و پیشنهادات واحدهای دانشگاه برای توسعه و عمران برای با توجه به اولویت­ ها، امکانات و اعتبارات مصوب بر اساس بخشنامه­ ها و دستورالعمل­ های مصوب و پیگیری بودجه پروژه­ های عمرانی تا مرحله نهایی.
 • بررسی، مطالعه و ارائه راهکارهای مطلوب و کارآمد به منظور ارتقاء کیفی برنامه ­های آموزشی کارکنان.
 • برنامه ریزی، نظارت، اجرا و ارزیابی برنامه ­های آموزشی کارکنان و مدیران در چارچوب ضوابط مربوطه.
 • نظارت بر امر جمع آوری، پردازش، تحلیل و طبقه بندی آمار و اطلاعات و نیز ارائه آن به مراجع ذیربط.
 • هدایت و هماهنگی در راستای ایجاد بانک­ های اطلاعاتی مورد نیاز و برنامه ­ریزی و پشتیبانی آنها به منظور تامین نیازهای اطلاعاتی واحدها به طور مناسب و مطلوب.
 • شرکت فعال و مستمر در جلسات، کمیته های قانونی و ماموریت ­های محوله.
 • تهیه و تدوین طرح جامع دانشگاه و تامین زمین و امکانات با در نظر­گرفتن توسعه آموزش ­عالی.
 • ارزیابی منظم و مستمر امور و ارائه گزارش از فعالیت ها و مشکلات مدیریت به ریاست دانشگاه.