شروع انتخاب واحد تحت وب

شروع انتخاب واحد تحت وب


14 / بهمن

انتخاب واحد تحت وب از تاریخ 96/11/14 الی 96/11/18 برگزار می شود.

روز اول 96/11/14 ورودی های 93 و ماقبل
روز دوم 96/11/15 ورودی های 94 و ماقبل
روز سوم 96/11/16 ورودی های 95 و ماقبل
روز چهارم 96/11/17 ورودی های 96 و ماقبل
روز پنجم 96/11/15 کلیه ورودی ها تا ساعت 14

 

برای دانلود تقویم آموزشی اینجا کلیک کنید.