شعار و روز شمار هفته سلامت ۹۹

شناسه : 1025628

شعار و روز شمار هفته سلامت ۹۹


عناوین روز شمار ایام هفته سلامت سال ۹۹ به شرح زیر است:
 
 
دوشنبه ۱۳۹۹/۲/۱:  بهورزان و خانواده بهداشت کشور در مقابله با کرونا
 
سه شنبه ۱۳۹۹/۲/۲: پزشکان، پرستاران و خانواده نظام سلامت در مقابله با کرونا
 
چهارشنبه ۱۳۹۹/۲/۳: آموزش، پژوهش، فناوری و تولید ملی در مقابله با کرونا
 
پنج شنبه ۱۳۹۹/۲/۴: هماهنگی و همکاری بین بخشی در مقابله با کرونا
 
جمعه ۱۳۹۹/۲/۵:  روحانیون، نهادهای دینی و همدلی مومنانه در مقابله با کرونا
 
شنبه ۱۳۹۹/۲/۶:  مردم، همیاران سلامت و مشارکت اجتماعی در مقابله با کرونا
 
یکشنبه ۱۳۹۹/۲/۷:  هر "رسانه" یک "پایگاه سلامت" در مقابله با کرونا