فراخوان جذب سرباز امریه در ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خراسان شمالی

شناسه : 1648076

فراخوان جذب سرباز امریه در ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خراسان شمالی