فرم های ارتقاء مرتبه فرم شماره 1. pdf فرم شماره 1. word  فرم بایسته های ویژه اعضای هیأت علمی فرم مربوط به درخواست تجدید نظر و شکایت به هیأت عالی جذب مدارک مورد نیاز جهت بررسی در کارگروه توانایی علمی- فراخوان بهمن 1397 فرم های تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی آموزشی از پیمانی به رسمی آزمایشی(مربیان- استادیاران) فرم های تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی آموزشی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی(مربیان- استادیاران)  مدارک مورد نیاز جهت بررسی در کارگروه بررسی توانایی علمی مربوط به فراخوان بهمن 1397 - مجتمع آموزش عالی شیروان