فهرست نشريات نامعتبر خارجي-اسفند 1391 فهرست نشريات نامعتبر خارجي-تیر 1392 فهرست نشريات نامعتبر خارجي-مهر 1392 فهرست نشريات نامعتبر خارجي-مهر1393 فهرست نشريات نامعتبر خارجي-اردیبهشت 1394 فهرست نشريات نامعتبر خارجي-شهریور 1394 فهرست نشريات نامعتبر خارجي-آذر 1395   وبگاه دریافت آخرین سیاهه نشریات نامعتبر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
  1. فهرست نشريات نامعتبر خارجي-اسفند 1391
  2. فهرست نشريات نامعتبر خارجي-تیر 1392
  3. فهرست نشريات نامعتبر خارجي-مهر 1392
  4. فهرست نشريات نامعتبر خارجي-مهر1393
  5. فهرست نشريات نامعتبر خارجي-اردیبهشت 1394
  6. فهرست نشريات نامعتبر خارجي-شهریور 1394
  7. فهرست نشريات نامعتبر خارجي-آذر 1395