مدیر امور پژوهشی و فناوری


  سمت سازمانی: مديرامور پژوهشی و فناوری نام و نام خانوادگی: دكتر عبدالله خشنودی مدرک تحصیلی: دكتري - اقتصاد شماره تماس مستقیم: ۰۵۸۳۲۲۸۴۶۱۹ فکس: ۰۵۸۳۲۲۸۴۶۱۹ پست الکترونیک: @ub.ac.ir مکان اسقرار واحد: ساختمان علوم انساني 2 – مديريت امور پژوهشی و فناوري
 
سمت سازمانی: مديرامور پژوهشی و فناوری
نام و نام خانوادگی: دكتر عبدالله خشنودی
مدرک تحصیلی: دكتري - اقتصاد
شماره تماس مستقیم: ۰۵۸۳۲۲۸۴۶۱۹
فکس: ۰۵۸۳۲۲۸۴۶۱۹
پست الکترونیک: @ub.ac.ir
مکان اسقرار واحد: ساختمان علوم انساني 2 – مديريت امور پژوهشی و فناوري