پرسشنامه معرفي پژوهشگران برگزيده دانشگاهها، موسسات و دستگاه های اجرایی سال 95 پرسشنامه معرفي پژوهشگران برگزيده دانشگاهها، موسسات و دستگاه های اجرایی سال 95(word) پیوست شماره 1 - جدول امتياز دهي پژوهشگران دانشگاهی پیوست شماره 2 - جدول امتياز دهي پژوهشگران دستگاه های اجرایی صورتجلسه کمیته علمی - تعیین معیارهای انتخاب برگزیدگان استانی هفته پژوهش و فناوری سال 95 صورتجلسه کمیته علمی- تعیین معیارهای انتخاب فناور برتر                                                         **********************************   آئین نامه جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری سال 95 شيوه نامه جشنواره تجليل از فناوران برگزيده کشور جدول سهم نویسندگان