معرفی مدیریت طرح و برنامه

شناسه : 135695

معرفی مدیریت طرح و برنامه


مدیریت طرح و برنامه دانشگاه بجنورد یکی از واحدهای تابعه حوزه ریاست است که با عنایت به اهمیت تدوین و طراحی برنامه ­ها و فرایندهای امور مختلف در سطح دانشگاه، در نیمه اول سال 1393 راه اندازی گردید و هدف آن ساماندهی وضعیت بودجه ­ریزی، جمع ­آوری آمار و اطلاعات دانشگاه ، ساماندهی و برنامه ­ریزی واحد آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه، بررسی اعلام نیاز نیروی انسانی و متخصص با همکاری واحدهای ذی­ربط، ارائه برنامه ­های کوتاه ­مدت، میان­ مدت و بلند­مدت دانشگاه مطابق با سند راهبردی، ارزیابی عملکرد کارکنان و دانشگاه، رسیدگی به مباحث تحول اداری و بهره ­وری، مدیریت فرایندهای سازمانی و بازبینی مداوم ساختار و تشکیلات دانشگاه می باشد. ساختار تشکیلاتی این مدیریت دارای دو گروه با عناوین تحول اداری و بهره ­وری و برنامه و بودجه است که در مجموع 13 پست سازمانی از مجموعه چارت تفصیلی دانشگاه را به خود اختصاص می دهد.