معرفی موسسات در یک نگاه


مؤسسات عضو هیأت امنا   دانشگاه بجنورد دانشگاه کوثر مجتمع آموزش عالی اسفراین مجتمع آموزش عالی شیروان

مؤسسات عضو هیأت امنا

 

دانشگاه بجنورد

دانشگاه کوثر

مجتمع آموزش عالی اسفراین

مجتمع آموزش عالی شیروان