ردیف نام و نام خانوادگی سمت سازمانی 1 جوادرضا واحدی مدیر طرح و برنامه 2 زهرا روان راز رئیس گروه برنامه و بودجه 3 بتول پرهیزگار کارشناس گروه برنامه و بودجه 4 فائزه بقائیان کارشناس آمار 5 سمیرا ضیغم جهانی کارشناس تحول اداری و بهره وری 6 علی سیفی کارشناس طرح و برنامه  

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت سازمانی

1

جوادرضا واحدی

مدیر طرح و برنامه

2

زهرا روان راز

رئیس گروه برنامه و بودجه

3

بتول پرهیزگار

کارشناس گروه برنامه و بودجه

4

فائزه بقائیان

کارشناس آمار

5

سمیرا ضیغم جهانی

کارشناس تحول اداری و بهره وری

6

علی سیفی

کارشناس طرح و برنامه