معرفی همکاران

شناسه : 154141

معرفی همکاران


 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت سازمانی

1

جوادرضا واحدی

مدیر طرح و برنامه

2

زهرا روان راز

رئیس گروه برنامه و بودجه

3

بتول پرهیزگار

کارشناس گروه برنامه و بودجه

4

فائزه بقائیان

کارشناس آمار

5

سمیرا ضیغم جهانی

کارشناس تحول اداری و بهره وری

6

علی سیفی

کارشناس طرح و برنامه