مؤسسات عضو (هیات امنا دانشگاه بجنورد)


1- دانشگاه بجنورد 2- دانشگاه کوثر 3- مجتمع آموزش عالی اسفراین 4- مجتمع آموزش عالی شیروان
1- دانشگاه بجنورد
2- دانشگاه کوثر

3- مجتمع آموزش عالی اسفراین

4- مجتمع آموزش عالی شیروان