مؤسسات عضو (هیات امنا دانشگاه بجنورد)

شناسه : 17326

مؤسسات عضو (هیات امنا دانشگاه بجنورد)


1- دانشگاه بجنورد
2- دانشگاه کوثر

3- مجتمع آموزش عالی اسفراین

4- مجتمع آموزش عالی شیروان