نخستین همایش ملی کاربرد موردکاوی در مدیریت و کسب و کار

شناسه : 1805753

نخستین همایش ملی کاربرد موردکاوی در مدیریت و کسب و کار