وحدانی1

وحدانی1


                                                                                                                                                                                                               

نام و نام خانوادگی: جواد هراتی

پست سازمانی: مدیریت طرح و برنامه

مدرک تحصیلی: دکتری اقتصاد

شماره تماس مستقیم: 32201041-058

شماره تماس داخلی: 1041

مکان استقرار: ساختمان مرکزی، طبقه دوم، اتاق 303

ایمیل