وظایف کمیسیون دائمی   - بررسی کارشناسی موضوعاتی که از سوی هیأت امنا، هریک از رؤسای مؤسسات عضو هیأت امنا و یا هر یک از اعضای هیأت امنا به کمیسیون ارجاع می شود. - بررسی بودجه تفصیلی مؤسسات عضو هیأت امنا به منظور طرح در هیأت امنا - بررسی ساختار تشکیلاتی مؤسسات عضو هیأت امنا به منظور طرح در هیأت امنا - بررسی اصلاحیه های بودجه تفصیلی حسب ضرورت در قالب برنامه های توسعه مؤسسات عضو هیأت امنا و سیاست تعیین شده از سوی هیأت امنا به منظور طرح در هیأت امنا - ارزیابی گزارش عملکرد سالانه مؤسسات عضو هیأت امنا و تجزیه و تحلیل آن به منظور تهیه گزارش توجیهی از عملکرد مؤسسات عضو هیأت امنا برای استحضار اعضای هیأت امنا.

وظایف کمیسیون دائمی

 

- بررسی کارشناسی موضوعاتی که از سوی هیأت امنا، هریک از رؤسای مؤسسات عضو هیأت امنا و یا هر یک از اعضای هیأت امنا به کمیسیون ارجاع می شود.

- بررسی بودجه تفصیلی مؤسسات عضو هیأت امنا به منظور طرح در هیأت امنا

- بررسی ساختار تشکیلاتی مؤسسات عضو هیأت امنا به منظور طرح در هیأت امنا

- بررسی اصلاحیه های بودجه تفصیلی حسب ضرورت در قالب برنامه های توسعه مؤسسات عضو هیأت امنا و سیاست تعیین شده از سوی هیأت امنا به منظور طرح در هیأت امنا

- ارزیابی گزارش عملکرد سالانه مؤسسات عضو هیأت امنا و تجزیه و تحلیل آن به منظور تهیه گزارش توجیهی از عملکرد مؤسسات عضو هیأت امنا برای استحضار اعضای هیأت امنا.