پرسنل طرح و برنامه

شناسه : 18406

پرسنل طرح و برنامه


نام و نام خانوادگی  سمت سازمانی  تلفن داخلی  تلفن مستقیم
دکترهاشم وحدانی مدیر طرح وبرنامه ۱۱۵ ۰۵۸۳۲۲۸۴۶۲۸
علی سیفی کارشناس ۱۱۶  
زهرا روان راز رئیس گروه برنامه وبودجه ۱۱۷  
بتول پرهیزگار کارشناس برنامه بودجه ۱۱۸ ۰۵۸۳۲۲۸۴۶۱۵
سمیرا ضیغم جهانی کارشناس تحول اداری و بهره وری ۱۱۹