نام و نام خانوادگی  سمت سازمانی  تلفن داخلی  تلفن مستقیم مهران گرمهء  سرپرست گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت   ۰۵۸۳۲۲۸۴۶۳۹ رضا باغدار  کارشناس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت  ۲۶۱ ۰۵۸۳۲۲۸۴۶۳۹  
نام و نام خانوادگی  سمت سازمانی  تلفن داخلی  تلفن مستقیم
مهران گرمهء  سرپرست گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت   ۰۵۸۳۲۲۸۴۶۳۹
رضا باغدار  کارشناس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت  ۲۶۱ ۰۵۸۳۲۲۸۴۶۳۹