نام و نام خانوادگی  سمت سازمانی  تلفن داخلی  تلفن مستقیم اميدرضا دهقان معاون آموزشی پژوهشی ۱۰۷۱ ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۷۱ مهدی اسحاقی كارشناس معاونت آموزشي ۱۰۷۲ ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۷۲ مهدی عباس‌زاده کارشناس معاونت پژوهشی ۱۰۷۳ ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۷۳  
نام و نام خانوادگی  سمت سازمانی  تلفن داخلی  تلفن مستقیم
اميدرضا دهقان معاون آموزشی پژوهشی ۱۰۷۱ ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۷۱
مهدی اسحاقی كارشناس معاونت آموزشي ۱۰۷۲ ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۷۲
مهدی عباس‌زاده کارشناس معاونت پژوهشی ۱۰۷۳ ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۷۳