پرسنل واحد (ریاست-دبیرخانه-لینک3)

شناسه : 18480

پرسنل واحد (ریاست-دبیرخانه-لینک3)


نام و نام خانوادگی  سمت سازمانی  تلفن داخلی  تلفن مستقیم
 زهره دادی رئیس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی ۱۰۵۷ ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۵۷
 مجید جوان کارشناس دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمی ۱۰۵۸ ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۵۸