نام و نام خانوادگی  سمت سازمانی  تلفن داخلی  تلفن مستقیم   زهره دادی رئیس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی ۱۰۵۷ ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۵۷  مجید جوان کارشناس دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمی ۱۰۵۸ ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۵۸  
نام و نام خانوادگی  سمت سازمانی  تلفن داخلی  تلفن مستقیم
 زهره دادی رئیس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی ۱۰۵۷ ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۵۷
 مجید جوان کارشناس دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمی ۱۰۵۸ ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۵۸