پرسنل واحد(ریاست-مدیریت امور-لینک3)

شناسه : 19103

پرسنل واحد(ریاست-مدیریت امور-لینک3)


نام و نام خانوادگی  سمت سازمانی  تلفن داخلی  تلفن مستقیم
محمد باقر مقدسی مدیرامور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات 1065 05832201065
مهشید نظری کارشناس امور حقوقی 1066 05832201066