پروژه های پیش رو(ریاست-مدریت طرح-لینک8)

شناسه : 19264

پروژه های پیش رو(ریاست-مدریت طرح-لینک8)1-بازنگری طرح جامع دانشگاه در مرحله مطالعه و طراحی می باشد.

2- اجرای تصفیه خانه و شبکه جمع آوری فاضلاب سایت دانشگاه (الویت اول) در مرحله انتخاب پیمانکار

 

3-تکمیل سر در ورودی در مرحله انتخاب پیمانکار

 

 

4- طراحی محوطه دانشکده علوم انسانی