- کارگاه آموزشی – تخصصی آلودگی هوا و راهکارهای مقابله با آن ( ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷) - چهارمین سمینار نظریه عملگرها و کاربردهای آن و کارگاه جبر عملگرها (۱۶ تا ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۶)