کارگاه ارزشیابی آثار هنری در دانشگاه برگزار شد

کارگاه ارزشیابی آثار هنری در دانشگاه برگزار شد