کارگاه آموزشی مجازی «مهارت‌های کار تیمی و روش‌های نوین تیم‌سازی»

شناسه : 1392633

کارگاه آموزشی مجازی «مهارت‌های کار تیمی و روش‌های نوین تیم‌سازی»


مرکز هدایت شغلی و کارآفرینی دانشگاه بجنورد در نظر دارد کارگاه آموزشی مجازی «مهارت‌های کار تیمی و روش‌های نوین تیم‌سازی» را در تاریخ 25 و 1399/09/26 برگزار نماید.

دریافت پوستر