کتابچه موضوعات راهبردی هیأت امنا


قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کتاب  سیاست‌ها و موضوعات راهبردی در هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی شهریه مصوب سال تحصیلی    ۹۸- ۹۷ شهریه دانشجویان غیرایرانی