شناسه : 565861

گزارش تصویری دیدار نوروزی اعضای هیأت رئیسه، هیأت علمی و غیر هیأت علمی دانشگاه بجنورد

دیدار نوروزی اعضای هیأت رئیسه، هیأت علمی و غیر هیأت علمی دانشگاه بجنورد