دیدار نوروزی اعضای هیأت رئیسه، هیأت علمی و غیر هیأت علمی دانشگاه بجنورد                

دیدار نوروزی اعضای هیأت رئیسه، هیأت علمی و غیر هیأت علمی دانشگاه بجنورد