یک انتصاب و یک ابقا در دانشگاه بجنورد

یک انتصاب و یک ابقا در دانشگاه بجنورد


یک انتصاب و یک ابقا در دانشگاه بجنورد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه، با صدور احکامی، سرپرست گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی را منصوب و سرپرست گروه آموزشی آمار این دانشگاه را ابقا نمود.
بنا بر این گزارش ، آقای دکتر میثاق حسینی کشتان، برای مدت دوسال، بعنوان سرپرست گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی منصوب و آقای دکتر محمدولی احمدی نیز برای مدت دوسال، به عنوان سرپرست گروه آموزشی آمار دانشگاه بجنورد، ابقا گردید.
گفتنی است؛ رئیس دانشگاه بجنورد، در نامه ای جداگانه، از خدمات آقای دکتر حسین طاهری چادرنشین ، در مدت تصدی سرپرستی مدیریت گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی تقدیر نمود.