رئیس


 

 

 


 

سمت سازمانی: سرپرست حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل

نام و نام خانوادگی: مهندس سید قاسم رستمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد - مهندسی نقشه برداری

شماره تماس مستقیم : ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۱۳

مکان اسقرار واحد : سازمان مرکزی – حوزه ریاست