رئیس


 

 

 


 

سمت سازمانی: رئیس حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل

نام و نام خانوادگی:دکتر زهرا عامری

مدرک تحصیلی:دکتری - حقوق

شماره تماس مستقیم :۰۵۸۳۲۲۰۱۰۱۳

مکان اسقرار واحد : سازمان مرکزی – حوزه ریاست