سال تاسیس دانشکده ها    
ردیف نام بخش/ دانشکده سال تأسیس
1 علوم انسانی 1389
2 علوم پایه 1393
3 فنی و مهندسی 1384
4 کشاورزی شیروان 1362
5 هنر 1389

 

 

 

عنوان رشته‌های تحصیلی مقطع کارشناسی دانشکده علوم انسانی
ردیف عنوان رشته  
1 اقتصاد صنعتی  
2 اقتصاد نظری  
3 آموزش زبان انگلیسی  
4 تربیت بدنی و علوم ورزشی  
5 حسابداری  
6 حقوق  
7 راهنمایی و مشاوره  
8 روانشناسی  
9 زبان روسی  
10 زبان و ادبیات فارسی  
11 علوم اقتصادی  
12 علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی  
13 علوم سیاسی  
14 مدیریت بازرگانی  
15 جامعه شناسی  

 

عنوان رشته‌های تحصیلی مقطع کارشناسی‌ارشد دانشکده علوم انسانی
ردیف عنوان رشته عنوان گرایش
1 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی حرکات اصلاحی
2 آموزش زبان انگلیسی _
3 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی _
4 زبان وادبیات فارسی _
5 علوم اقتصادی اقتصاد انرژی
6 علوم اقتصادی بانکداری اسلامی
7 علوم اقتصادی برنامه ریزی سیستم های اقتصادی
8 علوم اقتصادی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
9 علوم اقتصادی  اقتصاد نظری
10 فیزیولوژی ورزشی  فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
11 فیزیولوژی ورزشی  فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض
12 فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی ورزشی و تندرستی
13 مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
14 علوم ورزشی مدیریت ورزشی-مدیریت سازمان ها و باشگاه های ورزشی
15 مشاوره  خانواده
16 روانشناسی عمومی _

 

عنوان رشته‌های تحصیلی مقطع دکتری دانشکده علوم انسانی

ردیف

عنوان رشته

 

1

آموزش زبان انگلیسی

 

2

مشاوره

 
 

 

عنوان رشته‌های تحصیلی مقطع کارشناسی دانشکده علوم پایه
ردیف عنوان رشته  
1 آمار  
2 ریاضیات و کاربردها  
3 علوم کامپیوتر  
4 فیزیک  

 

 

عنوان رشته‌های تحصیلی مقطع کارشناسی‌ارشد دانشکده علوم پایه
ردیف عنوان رشته عنوان گرایش
1 ریاضی کاربردی بهینه سازی (تحقیق در عملیات)
2 ریاضی کاربردی آنالیزعددی
3 ریاضی محض جبر
4 ریاضی محض آنالیز
5 ریاضی محض  هندسه
6 محاسبات نرم ساختارهای جبر منطقی

 

 

عنوان رشته‌های تحصیلی مقطع کارشناسی دانشکده فنی و مهندسی
ردیف عنوان رشته  
1 مهندسی برق  
2 مهندسی شیمی   
3 مهندسی صنایع  
4 مهندسی عمران  
5 مهندسی عمران – نقشه برداری  
6 مهندسی کامپیوتر  
7 مهندسی مکانیک

 

 

 

عنوان رشته‌های تحصیلی مقطع کارشناسی‌ارشد دانشکده فنی و مهندسی
ردیف عنوان رشته عنوان گرایش
1 مهندسی برق مخابرات سیستم
2 مهندسی شیمی طراحی فرایند
3 مهندسی صنایع _
4 مهندسی صنایع بهینه‌سازی سیستم ها
5 مهندسی عمران سازه
6 مهندسی عمران ژئوتکنیک (خاک و پی)
7 مهندسی عمران آب و سازه های هیدرولیکی
8 مهندسی کامپیوتر نرم افزار
9 مهندسی مکانیک تبدیل انرژی

 

عنوان رشته‌های تحصیلی مقطع کارشناسی دانشکده هنر
ردیف عنوان رشته  
1 ارتباط تصویری  
2 شهر سازی  
3 صنایع دستی  
4 مهندسی معماری  

 

 

عنوان رشته‌های تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده هنر
ردیف عنوان رشته  
1 برنامه ریزی شهری  
2 مهندسی معماری  

 

 

 

عنوان رشته‌های تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده هنر
ردیف عنوان رشته  
1 برنامه ریزی شهری  
2 مهندسی معماری  

 

عنوان رشته‌های تحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته دانشکده کشاورزی شیروان
ردیف عنوان رشته  
1 علمی- کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر  
2 مهندسی کشاورزی- گیاهپزشکی  
3 مهندسی تولیدات گیاهی-گرایش زراعت  
4 مهندسی تولیدات گیاهی-گرایش باغبانی  

 

عنوان رشته‌های تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته دانشکده کشاورزی شیروان
ردیف عنوان رشته  
1 مهندسی طبیعت  
2 مهندسی علوم دامی  
3 مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی  

 

عنوان رشته‌های تحصیلی مقطع کارشناسی‌ارشد دانشکده کشاورزی شیروان
ردیف عنوان رشته عنوان گرایش
1 مهندسی کشاورزی بیوتکنولوژی
2 مهندسی کشاورزی اگرواکولوژی
3 اگروتکنولوژی اکولوژی گیاهان زراعی
4 اگروتکنولوژی فیزیولوژی گیاهان زراعی

 

رشته‌های تحصیلی دایر ﺑﻪ تفکیک ﺩﺍﻧﺸﮑدﻩ ﻭ ﻣﻘﻄﻊ تحصیلی        
دانشکده مقطع تحصیلی جمع کل
کاردانی کارشناسی ناپیوسته کارشناسی پیوسته کارشناسی ارشد دکتری  
علوم انسانی 0 0 15 16 2 33
علوم پایه 0 0 4 6 0 10
فنی و مهندسی 0 0 7 9 0 16
کشاورزی شیروان 2 4 3 4 0 13
هنر 0 0 4 2 0 6
جمع کل 2 4 33 37 2

78

 

تعداد کل ﺩﺍﻧش‌ﺁﻣوﺧﺘﮕﺎن ﺑﻪ تفکیک ﻣﻘﻄﻊ تحصیلی            
مقطع تحصیلی دوره  جمع کل
روزانه  نوبت دوم
زن مرد زن مرد زن مرد جمع
کارشناسی 342 302 5 12 347 314 661
کارشناسی ارشد 28 26 0 0 28 26 54
جمع 370 328 5 12 375 340 715
جمع به تفکیک دوره 698 17 715

 

تعداد کل ﺩﺍﻧش‌ﺁﻣوﺧﺘﮕﺎن ﺑﻪ تفکیک ﺩﺍﻧﺸﻜدﻩ ﻭ جنسیت            
دانشکده مقطع تحصیلی جمع کل
کارشناسی کارشناسی ارشد
زن مرد زن مرد زن مرد جمع
علوم انسانی 229 125 18 8 247 133 380
علوم پایه 20 18 2 1 22 19 41
فنی و مهندسی 37 147 6 8 43 155 198
کشاورزی شیروان 5 3 2 3 7 6 13
هنر 56 21 0 6 56 27 83
جمع کل 347 314 28 26 375 340 715
جمع به تفکیک مقطع تحصیلی 661 54 715

 

تعداد کل ﺩﺍﻧش‌ﺁﻣوﺧﺘﮕﺎن ﻣﻘﻄﻊ کاردانی ﺑﻪ تفکیک ﺩﺍﻧﺸﻜدﻩ ﻭ ﻧوﻉ ﭘﺬﻳﺮﺵ            
دانشکده دوره  جمع کل
روزانه  نوبت دوم
زن مرد زن مرد زن مرد جمع
علوم انسانی 0 0 0 0 0 0 0
علوم پایه 0 0 0 0 0 0 0
فنی و مهندسی 0 0 0 0 0 0 0
کشاورزی شیروان 0 0 0 0      
هنر 0 0 0 0 0 0 0
جمع 0 0 0 0 0 0 0
جمع به تفکیک مقطع تحصیلی 0 0 0

 

تعداد کل ﺩﺍﻧش‌ﺁﻣوﺧﺘﮕﺎن ﻣﻘﻄﻊ کارشناسی ﺑﻪ تفکیک ﺩﺍﻧﺸﻜدﻩ ﻭ ﻧوﻉ ﭘﺬﻳﺮﺵ            
دانشکده دوره  جمع کل
روزانه  نوبت دوم
زن مرد زن مرد زن مرد جمع
علوم انسانی 225 122 4 3 229 125 354
علوم پایه 20 18 0 0 20 18 38
فنی و مهندسی 36 138 1 9 37 147 184
کشاورزی شیروان 5 3 0 0 5 3 8
هنر 56 21 0 0 56 21 77
جمع 342 302 5 12 347 314 661
جمع به تفکیک مقطع تحصیلی 644 17 661

 

تعداد کل ﺩﺍﻧش‌ﺁﻣوﺧﺘﮕﺎن ﻣﻘﻄﻊ کارشناسی‌ارشد ﺑﻪ تفکیک ﺩﺍﻧﺸﻜدﻩ ﻭ ﻧوﻉ ﭘﺬﻳﺮﺵ            
دانشکده دوره  جمع کل
روزانه  نوبت دوم
زن مرد زن مرد زن مرد جمع
علوم انسانی 18 8 0 0 18 8 26
علوم پایه 2 1 0 0 2 1 3
فنی و مهندسی 6 8 0 0 6 8 14
کشاورزی شیروان 2 3 0 0 2 3 5
هنر 0 6 0 0 0 6 6
جمع 28 26 0 0 28 26 54
جمع به تفکیک مقطع تحصیلی 54 0 54

 

دانش‌آموختگان ازسال 1399 تا 1401         
نام دانشکده مقطع جنسیت سال فارغ التحصیلی
1399 1400 1401
علوم انسانی کارشناسی زن 221 260 229
مرد 101 108 125
کارشناسی ارشد زن 22 16 18
مرد 11 15 8
جمع 355 399 380
علوم پایه کارشناسی زن 21 29 20
مرد 13 8 18
کارشناسی ارشد زن 7 7 2
مرد 4 4 1
جمع 45 48 41
فنی و مهندسی کارشناسی  زن 60 81 36
مرد 162 174 146
کارشناسی ارشد زن 13 12 6
مرد 16 15 8
جمع 251 282 196
کشاورزی شیروان کارشناسی  زن 62 35 5
مرد 25 22 3
کارشناسی ارشد زن 6 5 2
مرد 10 8 3
جمع 103 70 13
هنر کارشناسی  زن 44 78 55
مرد 31 35 24
کارشناسی ارشد زن 0 1 0
مرد 0 3 6
جمع 75 117 85
جمع به تفکیک جنسیت زن 456 524 373
مرد 373 392 342
جمع به تفکیک مقطع تحصیلی کارشناسی 740 830 661
کارشناسی ارشد 89 86 54
جمع کل 829 916 715

 

ﺩﺍﻧﺸﺠوﻳﺎن به تفکیک ملیت و جنسیت        
جنسیت
ملیت
زن مرد جمع درصد
افغانستان 6 7 13 0.003
ایران 2814 2065 4879 0.997
عراق 1 2 3 0.001
جمع 2821 2074 4895

1

 

ﺩﺍﻧﺸﺠوﻳﺎن غیر ایرانی به تفکیک دانشکده و رشته‌تحصیلی      
دانشکده رشته تحصیلی  جنسیت جمع
زن  مرد 
علوم انسانی حسابداری 0 1 1
روانشناسی 0 1 1
مدیریت بازرگانی 0 1 1
مشاوره خانواده 1 0 1
علوم پایه علوم کامپیوتر 0 1 1
فنی و مهندسی مهندسی برق 0 1 1
مهندسی عمران  0 2 2
هنر ارتباط تصویری 1 0 1
مهندسی شهرسازی 3 2 5
مهندسی معماری 2 0 2
جمع 7 9 16

 

ﺩﺍﻧﺸﺠوﻳﺎن غیر ایرانی ﺑﻪ تفکیک ﻣﻘﻄﻊ تحصیلی            
مقطع تحصیلی دوره  جمع کل
روزانه  نوبت دوم
زن مرد زن مرد زن مرد جمع
کارشناسی 6 7 0 0 6 7 13
کارشناسی ارشد 1 2 0 0 1 2 3
جمع 7 9 0 0 7 9 16
جمع به تفکیک دوره 16 0 16

 

ﺍﻋﻀﺎی ﻫﻴأﺕ‌علمی ﺑﻪ تفکیک دانشکده، جنسیت، نوع استخدام و مرتبه علمی                              
دانشکده جنسیت رسمی قطعی رسمی آزمایشی پیمانی مجموع جمع کل
استاد دانشیار استادیار مربی استاد دانشیار استادیار مربی استاد دانشیار استادیار مربی استاد دانشیار استادیار مربی
علوم انسانی زن 0 3 4 1 0 0 11 1 0 0 4 0 0 3 19 2 24
مرد 0 8 12 0 0 2 15 1 0 0 5 0 0 10 32 1 43
مجموع 0 11 16 1 0 2 26 2 0 0 9 0 0 13 51 3 67
علوم پایه زن 0 0 5 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 10 1 11
مرد 0 5 2 0 0 1 9 0 0 1 3 0 0 7 14 0 21
مجموع 0 5 7 0 0 1 14 1 0 1 3 0 0 7 24 1 32
فنی و مهندسی زن 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 3 1 4
مرد 0 7 5 1 0 1 19 1 0 0 7 1 0 8 31 3 42
مجموع 0 7 5 1 0 1 22 1 0 0 7 2 0 8 34 4 46
کشاورزی شیروان زن 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2
مرد 1 6 2 0 0 0 3 0 0 0 3 0 1 6 8 0 15
مجموع 1 6 2 0 0 0 4 0 0 0 4 0 1 6 10 0 17
هنر زن 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0 0 1 0 0 2 9 11
مرد 0 1 0 0 0 0 9 3 0 0 0 0 0 1 9 3 13
مجموع 0 1 0 0   0 11 11   0 0 1 0 1 11 12 24
جمع کل زن 0 3 9 1 0 0 22 10 0 0 5 2 0 3 36 13 52
مرد 1 27 21 1 0 4 55 5 0 1 18 1 1 32 94 7 134
مجموع 1 30 30 2 0 4 77 15 0 1 23 3 1 35 130 20 186
جمع (نوع استخدام) 63 96 27 186  

 

ﺍﻋﻀﺎی ﻫﻴأﺕ‌‌علمی ﺑﻪ تفکیک جنسیت  
دانشکده جنسیت جمع
علوم انسانی زن 24
مرد 43
مجموع 67
علوم پایه زن 11
مرد 21
مجموع 32
فنی و مهندسی زن 4
مرد 42
مجموع 46
کشاورزی شیروان زن 2
مرد 15
مجموع 17
هنر زن 11
مرد 13
مجموع 24
جمع کل زن 52
مرد 134
مجموع 186

 

ﺍﻋﻀﺎی ﻫﻴأﺕ‌‌علمی ﺑﻪ تفکیک نوع استخدام                        
دانشکده رسمی قطعی رسمی آزمایشی پیمانی جمع
استاد دانشیار استادیار مربی استاد دانشیار استادیار مربی استاد دانشیار استادیار مربی
علوم انسانی 0 11 16 1 0 2 26 2 0 0 9 0 67
علوم پایه 0 5 7 0 0 1 14 1 0 1 3 0 32
فنی و مهندسی 0 7 5 1 0 1 22 1 0 0 7 2 46
کشاورزی شیروان 1 6 2 0 0 0 4 0 0 0 4 0 17
هنر 0 1 0 0   0 11 11   0 0 1 24
جمع 1 30 30 2 0 4 77 15 0 1 23 3 186
63 96 27 186

 

ﺍﻋﻀﺎی ﻫﻴأﺕ‌‌علمی ﺑﻪ تفکیک جنسیت ﻭ مرتبه‌ﻋﻠﻤﻲ      
جنسیت مرتبه‌علمی جمع
استاد دانشیار استادیار مربی
زن 0 3 36 13 52
مرد 1 32 94 7 134
جمع 1 35 130 20 186

 

آمار استخدام ﻭ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﻋﻀﺎی هیأت علمی ﺩر سال‌های 1399 لغایت 1400    
سال تحصیلی  استخدام قطع همکاری*
1399 5 5
1400 3 1
1401 1 0
جمع 9 6
* بازنشسته، اتمام ماموریت، انتقال، قطع همکاری و ...

 

ارتقا مرتبه‌علمی اعضای ﻫﻴأﺕ‌علمی ﺩر سالﻫﺎی 1399 لغایت 1401
وضعیت سال 1399 سال 1400 سال 1401
ارتقا به استادیاری  6 3 0
ارتقا به دانشیاری 4 ٨ ٥

 

اعضای غیرهیأت‌علمی ﺑﻪ تفکیک مدرک تحصیلی      
مدرک تحصیلی جنسیت جمع  درصد
مرد  زن 
دیپلم و پایین‌تر ٦ ٠ ٦ 4%
کاردانی 5 ٠ ٥ 3%
کارشناسی ٤٣ ١٢ ٥٥ 35%
کارشناسی ارشد  53 ٣٧ ٩٠ 58%
جمع ١٠٧ ٤٩ ١٥٦ ١
درصد 69% 31% ١  

 

اعضای غیرهیأت‌علمی به تفکیک ﻧوﻉ استخدام       
وضعیت استخدامی  جنسیت جمع درصد
مرد  زن 
رسمی 44 19 63 40%
پیمانی ٢٤ ١٩ ٤٣ 28%
قرارداد انجام کار معین ٣٩ ١١ ٥٠ 32%
جمع ١٠٧ ٤٩ ١٥٦ ١