دفترچه تلفن

دفترچه تلفن

برای ارتباط ابتدا شماره ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰ را شماره گیری نمایید سپس شماره داخلی را وارد نمایید.
برای تماس مستقیم ۳۲۲۰-۰۵۸ +شماره داخلی را شماره گیری نمایید.
مثال شماره تماس مستقیم برای داخلی ۱۱۱۱ - ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۱۱ می باشد.

ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی
1 دربندی مشاور رئیس در امور خیرین و مشارکت های مردمی ۱۰۰۳
2 محسن محتشمی کیا مسئول دفتر ریاست ۱۰۰۴
3 میثم ارحامی دفتر تحقیق ۱۰۰6
4 میثم ارحامی کارشناس گزینش ۱۰۰7
5 سید قاسم رستمی رئیس حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل ۱۰۱۳
6 محمود مشکات روابط عمومی ۱۰۱۴
7 مجید فرخ منش کارشناس همکاری‌های علمی بین‌المللی ۱۰۱۵
8 روح الله پرویز کارشناس روابط عمومی ۱۰۱۶
9 سروش محمدپور رئیس اداره حراست ۱۰۲۱
10 مصطفی علی آبادی کارشناس حفاظت فناوری اطلاعات ۱۰۲۲
11 مهدی هادی زاده مسئول انتظامات ۱۰۲۳
12 مریم سروری کارشناس مسئول حراست ۱۰۲۴
13 زهرا براتی پور کوشکی کارشناس حراست ۱۰۲5
14 نگهبانی نگهبانی ۱۰۳۰
15 امیدرضا دهقان رئیس گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه ۱۰۳۳
16 فاطمه منتظری کارشناس گروه نظارت و ارزیابی ۱۰۳۴
17 جواد ناظری کارشناس مسئول گروه نظارت و ارزیابی ۱۰۴۰
18 مسعود نیکوقدم سرپرست مدیریت طرح و برنامه ۱۰۴۱
19 فائزه بقائیان کارشناس آمار ۱۰۴۲
20 زهرا روان راز رئیس گروه برنامه وبودجه ۱۰۴۳
21 بتول پرهیزگار کارشناس مسئول گروه برنامه و بودجه ۱۰۴۴
22 سمیرا ضیغم جهانی کارشناس تحول اداری و بهره وری ۱۰۴۵
23 علی سیفی کارشناس مسئول طرح و برنامه ۱۰۴۶
24 قاسم جوادی رئیس دبیرخانه هیات اجرایی جذب اعضاء هیات علمی ۱۰۵۷
25 مجید جوان کارشناس مسئول دبیرخانه جذب اعضاء هیات علمی ۱۰۵۸
26 عادل یزدانی کارشناس دبیرخانه جذب اعضاء هیات علمی ۱۰۵9
27 مرتضی نوروزی رئیس دبيرخانه هیئت‌هاي امنا و مميزه دانشگاه ۱۰۶۵
28 مجید رحمانی کارشناس امور حقوقی ۱۰۶۶
29 علی اکبر یحیی آبادی سرپرست معاونت آموزشی پژوهشی ۱۰۷۱
30 جلال تاجی کارشناس معاونت آموزشی ۱۰۷۲
31 مهدی اسحاقی کارشناس هیات ممیزه ۱۰۷۴
32 زهرا نیکخواه سرپرست گروه آموزش‌هاي آزاد و مجازي دانشگاه ۱۰۷۵
33 امین آشفته کارشناس دانشکده فنی ۱۰۷۷
34 داود بخشش سرپرست مدیریت آموزشی و تحصیلات تکمیلی ۱۰۷۹
35 هادی امانی کیکانلو کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی ۱۰۸۱
36 علیرضا باصبر رئیس اداره دانش آموختگان ۱۰۸۲
37 مهدی وحدانی کارشناس انتقال و مهمانی، کارشناس شوراها 1090
38 عذرا طالب زاده کارشناس خدمات آموزشی، کارشناس برنامه‌ریزی آموزشی ۱۰۸۴
39 سارا یزدان پناه کارشناس آموزش ۱۰۸۶
40 میثم علی پور مدیر پژوهشی دانشگاه ۱۱۰۴
41 یوسف یوسفی رئیس ادراه حمایت و پشتیبانی پژوهشی ۱۱۰۵
42 مریم ترابی کارشناس امور پژوهشی و فناوری ۱۱۰۶
43 سجاد انصاری کارشناس طرح پژوهشی ۱۱۰8
44 محمد شاه پسندی کارشناس گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات 1114
45 شکوفه امینی کارشناس گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱۱۱۵
46 رجب علی سجادیان فر رئیس گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱۱۱۶
47 سارا اعتمادیان کارشناس گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱۱۱۷
48 داوود تذکر تکنسین گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱۱۲۰
49 حسین ناوی کارشناس گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱۱۲۳
50 محمد سیدی کارشناس گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات 1124
51 مهدی شاکری کارشناس گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات 1125
52 اکبر پاد مدير فناوري و كارآفريني دانشگاه ۱۱۲۶
53 رضا باغدار رئيس گروه ارتباط با جامعه و صنعت ۱۱۲۷
54 مژده رحیمی کارشناس گروه کارآفرینی ارتباط با صنعت 1128
55 محمدعلی ارحامی کارشناس مسئول دبیرخانه هئیت های امنا و ممیزه ۱۱۳۲
56 وحیده بجنوردی رئیس اداره پذیرش , ثبت نام خدمات آموزشی ۱۰۸۰
57 مهرداد مردانی کارشناس مسئول استعدادهای درخشان ۱۰۸3
58 سیده مهتاب سیدی کارشناس آموزش ۱۰۸۷
59 طیبه نصری رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی ۱۱۳۷
60 فرشته خانی کارشناس مسئول کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی ۱۱۳۸
61 بهاره ضیغم جهانی کتابدار ۱۱۳۹
62 نجمه نوروزیان کارشناس کتابخانه ۱۱۴۰
63 علیرضا آذرهوش رئیس ادراه آزمایشگاه مرکزی ۱۱۴۹
64 الهام هاشمی کارشناس آزمایشگاه مرکزی 1154
65 زهره حاجی زاده کارشناس آزمایشگاه مرکزی 1156
66 محمود نبی زاده کارشناس آزمایشگاه عمران ۱۱۵۱
67 کامران رادمنش کارشناس معاونت فرهنگی و اجتماعی ۱۱۵۹
68 عباس مروجی مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 1161
69 سید حسن عسگری کارشناس معاونت فرهنگی و اجتماعی 2138
70 طیبه محمودیان کارشناس معاونت فرهنگی و اجتماعی 1160
71 محمد مهوش معاون فرهنگی و دانشجویی ۱۱۷۶
72 مهدی محمدپور کارشناس معاونت حوزه معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوئی ۱۱۷۷
73 امیرحسین نقی پوران دبير شوراي بدوي انضباطي دانشجويان 1178
74 ابوالفضل نیازی مطلق مدیر امور دانشجویی ۱۱۸۴
75 مجید شمشیرگران کارشناس امور دانشجویی (رفاه دانشجویی) ۱۱۸۵
76 مجتبی قدرتی رئیس اداره تغذیه دانشجویی ۱۱۸۶
77 امین روشناس رئیس اداره خدمات رفاهی و دانشجویی ۱۱۸۸
78 حسن صمدی کاظمی کارشناس اداره خدمات رفاهی و دانشجویی ۱۱۸۹
79 بیدکی کارشناس خوابگاه های خواهران ۱۱۹۰
80 خوابگاه پردیس 1190
81 خوابگاه مصلی نژاد ۱۱۹۱
82 خوابگاه ارشد 1193
83 خوابگاه ریحانه ۱۱۹4
84 راضیه غفاری کارشناس 1201
85 محمد ریحانی رئیس اداره تربیت بدنی دانشگاه ۱۲۰۲
86 لیلا دلقندی کارشناس مسئول تربیت بدنی خواهران ۱۲۰۴
87 سید باقر اژدری کارشناس تربیت بدنی ۱۲۰۵
88 ناصر واحدی رئیس مرکز بهداشت ،درمان و مشاوره دانشجویی ۱۲۱۰
89 مژگان بیدکی کارشناس مرکز بهداشت ، درمان و مشاوره دانشجویی 1216
90 احمد ایمانی کارشناس مرکز بهداشت ، درمان و مشاوره دانشجویی 1212
91 سیدبیژن جیا معاون اداری و مالی ۱۲۲۰
92 مهدی رحیم زاده کارشناس دفتر معاونت اداری و مالی ۱۲۲۱
93 محمد ریحانی مدیر امور اداری و پشتیبانی ۱۲۲۸
94 محمد یزدانی کارشناس مسئول اداره کارگزینی و رفاه ۱۲۲۹
95 حمید رحیمی امین اموال ۱۲۳۱
96 مریم نیازی رئيس اداره دبيرخانه ۱۲۳۳
97 سیدرضا پرویز رئیس اداره کارگزینی و رفاه 1235
98 عصمت کلاته کارشناس اداره دبیرخانه ۱۲۳۷
99 مسعود شجاعی متصدی خدمات اداری ۱۲۳۸
100 محمد سلطانی امور نقلیه ۱۲۳۹
101 محمد وحیدی نژاد کارشناس امور رفاهی، اداره کارگزینی و رفاه ۱۲۴۱
102 رمضان زاده نماینده شرکت خدماتی ۱۲۴۲
103 فائزه رضایی کارشناس 1244
104 سجاد الهی کارپرداز ۱۲۴۵
105 حسین حسین زاده کارپرداز ۱۲۴۶
106 مهدی پریز کارشناس اداری 1248
107 علی خوش صفا بوانلو كارشناس برق دفتر فني و نظارت بر طرح هاي عمراني ۱۲۵۳
108 سعید کیانفر كارشناس مكانيك دفتر فني و نظارت بر طرح هاي عمراني ۱۲۵۴
109 مرتضی شیری سرپرست اداره امور فنی دانشگاه ۱۲۵۵
110 نقی کرامتی كارشناس فضاي سبز ۱۲۵۵
111 سید مهدی میرهاشمی نماینده کارفرما در پروژه های عمرانی و اداره خدمات فنی، تعمیر و نگهداری ۱۲۶۳
112 عظیم وحدانی کارشناس آزمایشگاه مرکزی 1155
113 حسن فاخری سرپرست اداره نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه ۱۲۶۶
114 بهاره سعادتی کارشناس عمران دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی ۱۲۶۷
115 محمود آذری کارشناس عمران دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی 1268
116 احسان ارجمندی مدیر امور مالی ۱۲۷۳
117 جواد رحیمی کارشناس امور مالی ۱۲76
118 سعید کریمی کارشناس اداره رسیدگی به اسناد، تنظیم حساب ها و کنترل اعتبارات ۱۲۷۸
119 زینب یزدانی كارشناس امور مالي ۱۲۷۹
120 فاطمه کفایتی کواکی رئیس اداره رسیدگی به اسناد، تنظیم حساب ها و کنترل اعتبارات ۱۲۸۰
121 یکتا عزیزی کارشناس امور مالی 1281
122 مهدی نعمتی سرپرست اداره دريافت و پرداخت ۱۲۸۲
123 سید حسین میرصالحی كارشناس امور مالي (معاونت آموزشي) ۱۲۸۳
124 مرتضی بیانی کارشناس مسئول امور مالی ۱۲۸۴
125 رضا کاوانلوئی کارشناس مسئول امور اداری 1230
126 حامد یزدانی حسابدار 1285
127 امید نباتی کارشناس دانشکده فنی و مهندس 1303
128 احسان شعبانی کارشناس دانشکده هنر ۱۳۱۴
129 امید وحدانی فر سرپرست دانشکده علوم انسانی ۱۳۲۲
130 آقای حجت الاسلام حمیدرضا طیبی نسب مسئول دفتر نمايندگي مقام معظم رهبري 2224
131 علی رمضانی مدير اجرايي دفتر نهاد رهبري 1361
132 آقای حجت الاسلام حسین جمالی سرپرست معاونت نهاد رهبري ۱۳۶۰
133 ملیحه قاسمی نهاد رهبري ۱۳۶2
134 طیبه نصری مدیر گروه ریاضی 1350
135 داوود بخشش مدیر گروه علوم کامپیوتر 1351
136 بی بی ملیحه موسوی مدیر گروه فیزیک 1352
137 محمدولی احمدی مدیر گروه آمار 1353
138 حامد اعظمی مدیر گروه شیمی 1334
139 جواد صائبی مدیر گروه برق 1335
140 سیدنادر نبوی مدیر گروه مکانیک 1302
141 یاسر جویباری سرپرست گروه آموزشی مهندسی نقشه کشی 1304
142 حمید فدیشه ای مدیر گروه مهندسی کامپیوتر 1305
143 جوادرضا واحدی مدیر گروه عمران 1306
144 مهدی دیرانلو مدیر گروه صنایع 1307
145 سعید رفیع پور مدیر گروه شهرسازی 1317
146 مصطفی ارغیانی مدیر گروه معماری 1315
147 عادله طالب زاده مدیر گروه ارتباط تصویر 1319
148 حسام الدین آرمان مدیر گروه صنایع دستی 1316
149 محمدباقر مقدسی مدیر گروه حقوق 1328
150 امید وحدانی فر مدیر گروه ادبیات فارسی 1329
151 محمد ریحانی مدیر گروه علوم ورزشی 1330
152 محمدعلی رباط جزی مدیر گروه زبان انگلیسی 1331
153 زهرا فرهادی مدیر گروه حسابداری 1332
154 محمد محمدزاده ابراهیمی مدیر گروه روانشناسی 1333
155 مرضیه سادات الوند مدیر گروه علوم سیاسی 1345
156 احمد حیدرنیا مدیر گروه مشاوره 1344
157 محمود رامشینی مدیر گروه مدیریت بازرگانی 1343
158 الهام محمدزاده نقاشان مدیر گروه معارف 1326
159 خلیدا صيامي ايدلاك مدیر گروه زبان روسی 1341
160 روح الله بابکی مدیر گروه اقتصاد 1342
161 صادق پرتانی عضو هيات علمي گروه آموزشي مهندسي عمران ۱۴۵۵
162 مهدی بی غم کارشناس دانشکده علوم پایه ۱۴۵۷
163 صادق حسین پور دبیرخانه آموزش 1515
164 عباس کریمی کارشناس دانشکده فنی و مهندسی 1300
165 سعید شادمیر کارشناس آزمایشگاه مرکزی ۱۱۵۲
166 لیلا شعبانی رئیس اداره پذیرش و ثبت نام 1089
167 سعید فرخی استاد کارشناس آموزش 1088
168 مهدی حسن نیا کارشناس دانشکده هنر 1321
169 نسیم طوسی کارشناس مرکز نوآوری 1099
170 مسعود روحانی کارشناس دانشکده هنر 1312
171 پروین نجف زاده پرستار 1211
172 صادق اسماعیل زاده رئیس اداره امور عمومی و تدارکات 1232
173 محسن رستمیان دلاور معاون دانشکده علوم پایه 1349
174 وحید کیانی سرپرست معاونت دانشکده فنی و مهندسی 1301
175 امین علی آبادی کارشناس مسئول معاونت پژوهشي و فناوری 1110
176 محسن رضایی کارشناس دانشکده علوم پایه 1347
177 شبنم محمدی کارشناس امور پژوهشی و فناوری 1107
178 نسرین رشید مقدم کارشناس گروه آموزشهای آزاد و مجازی 1073
179 ابوالفضل قلی زاده متصدی خدمات امور کلاسها 1097
180 ابراهیم سلطان آبادی کارشناس 1236
181 مهرداد کاظمیان کارشناس دانشکده علوم انسانی 1327
182 پریسا ناوی کارشناس دانشکده هنر 1352
183 احسان کوهی کارشناس ترفیعات 1078
184 سعید رخشا کارشناس حوزه تحول اداری و بهره برداری 1402
185 مهدی ایمان پرست ریاست دانشکده علوم پایه 1346
186 رسول رحیم زاده کارپرداز 1257
187 سعید قدرتی متصدي امور عمومي 1240
188 فاطمه فلاح کارشناس 1091
189 سيد ابوالحسن وقارموسوی كارشناس مديريت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه 1162