دفترچه تلفن

دفترچه تلفن

برای ارتباط ابتدا شماره ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰ را شماره گیری نمایید سپس شماره داخلی را وارد نمایید.
برای تماس مستقیم ۳۲۲۰-۰۵۸ +شماره داخلی را شماره گیری نمایید.
مثال شماره تماس مستقیم برای داخلی ۱۱۱۱ - ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۱۱ می باشد.

ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی
1 دربندی مشاور رئیس در امور خیرین و مشارکت های مردمی ۱۰۰۳
2 محسن محتشمی کیا مسئول دفتر ریاست ۱۰۰۴
3 میثم ارحامی دفتر تحقیق ۱۰۰6
4 میثم ارحامی کارشناس گزینش ۱۰۰7
5 سید قاسم رستمی رئیس حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل ۱۰۱۳
6 محمود مشکات روابط عمومی ۱۰۱۴
7 مجید فرخ منش کارشناس همکاری‌های علمی بین‌المللی ۱۰۱۵
8 روح الله پرویز کارشناس روابط عمومی ۱۰۱۶
9 سروش محمدپور رئیس اداره حراست ۱۰۲۱
10 مصطفی علی آبادی کارشناس حفاظت فناوری اطلاعات ۱۰۲۲
11 حسین حسین زاده مسئول انتظامات ۱۰۲۳
12 مریم سروری کارشناس مسئول حراست ۱۰۲۴
13 زهرا براتی پور کوشکی کارشناس حراست ۱۰۲5
14 نگهبانی نگهبانی ۱۰۳۰
15 مهدی نودهی سرپرست گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت ۱۰۳۳
16 فاطمه منتظری کارشناس گروه نظارت و ارزیابی ۱۰۳۴
17 جواد ناظری کارشناس مسئول گروه نظارت و ارزیابی ۱۰۴۰
18 مسعود نیکوقدم سرپرست مدیریت طرح و برنامه ۱۰۴۱
19 فائزه بقائیان کارشناس آمار ۱۰۴۲
20 زهرا روان راز رئیس گروه برنامه وبودجه ۱۰۴۳
21 بتول پرهیزگار کارشناس مسئول گروه برنامه و بودجه ۱۰۴۴
22 سمیرا ضیغم جهانی کارشناس تحول اداری و بهره وری ۱۰۴۵
23 علی سیفی کارشناس مسئول طرح و برنامه ۱۰۴۶
24 مرتضی نوروزی رئیس دبیرخانه هیات اجرایی جذب اعضاء هیات علمی ۱۰۵۷
25 مجید جوان کارشناس مسئول دبیرخانه جذب اعضاء هیات علمی ۱۰۵۸
26 عادل یزدانی کارشناس دبیرخانه جذب اعضاء هیات علمی ۱۰۵9
27 فضه سلیمی سرپرست مدیریت امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات ۱۰۶۵
28 مجید رحمانی کارشناس امور حقوقی ۱۰۶۶
29 علی اکبر یحیی آبادی سرپرست معاونت آموزشی پژوهشی ۱۰۷۱
30 جلال تاجی کارشناس معاونت آموزشی ۱۰۷۲
31 مهدی اسحاقی دبیر کمیته ترفیعات ۱۰۷۴
32 زهرا نیکخواه سرپرست گروه آموزش‌هاي آزاد و مجازي دانشگاه ۱۰۷۵
33 امین آشفته کارشناس دانشکده فنی ۱۰۷۷
34 داود بخشش سرپرست مدیریت آموزشی و تحصیلات تکمیلی ۱۰۷۹
35 هادی امانی کیکانلو کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی ۱۰۸۱
36 علیرضا باصبر کارشناس مسئول خدمات آموزشی ۱۰۸۲
37 مهدی وحدانی کارشناس انتقال و مهمانی، کارشناس شوراها 1090
38 عذرا طالب زاده کارشناس خدمات آموزشی، کارشناس برنامه‌ریزی آموزشی ۱۰۸۴
39 مهدی پریز کارشناس پذیرش، ثبت نام و نظام وظیفه ۱۰۸۵
40 سارا یزدان پناه کارشناس آموزش ۱۰۸۶
41 معصومه ارغند کارشناس دانش‌آموختگان ۱۰۹۱
42 میثم علی پور سرپرست مدیریت امور پژوهشی و فناوری ۱۱۰۴
43 یوسف یوسفی کارشناس مسئول امور پژوهشی ۱۱۰۵
44 مریم ترابی کارشناس امور پژوهشی و فناوری ۱۱۰۶
45 سجاد انصاری کارشناس طرح پژوهشی ۱۱۰8
46 محمد شاه پسندی کارشناس گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات 1118
47 شکوفه امینی کارشناس گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱۱۱۵
48 رجب علی سجادیان فر رئیس گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱۱۱۶
49 سارا اعتمادیان کارشناس گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱۱۱۷
50 داوود تذکر تکنسین گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱۱۲۰
51 حسین ناوی پشتیبان IT ۱۱۲۳
52 محمد سیدی کارشناس گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات 1124
53 مهدی شاکری کارشناس گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات 1125
54 هومن نعیمی سرپرست گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت ۱۱۲۶
55 رضا باغدار کارشناس مسئول گروه کارآفرینی ارتباط با صنعت ۱۱۲۷
56 مژده رحیمی کارشناس گروه کارآفرینی ارتباط با صنعت 1128
57 محمدعلی ارحامی کارشناس دبیرخانه کمیسیون دائمی هیأت امنا ۱۱۳۲
58 وحیده بجنوردی رئیس اداره پذیرش , ثبت نام خدمات آموزشی ۱۰۸۰
59 مهرداد مردانی مسئول دفتر مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی، کارشناس استعدادهای درخشان، مسئول امتحانات ۱۰۸3
60 سیده مهتاب سیدی کارشناس آموزش ۱۰۸۷
61 طیبه نصری رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی ۱۱۳۷
62 فرشته خانی کارشناس مسئول کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی ۱۱۳۸
63 بهاره ضیغم جهانی کتابدار ۱۱۳۹
64 نجمه نوروزیان کارشناس کتابخانه ۱۱۴۰
65 امیرحسین نقی پوران کارشناس کتابخانه 1141
66 علیرضا آذرهوش رئیس آزمایشگاه مرکزی ۱۱۴۹
67 الهام هاشمی کارشناس آزمایشگاه مرکزی 1154
68 زهره حاجی زاده کارشناس آزمایشگاه مرکزی 1156
69 محمود نبی زاده کارشناس آزمایشگاه عمران ۱۱۵۱
70 کامران رادمنش کارشناس معاونت فرهنگی و اجتماعی ۱۱۵۹
71 عباس مروجی مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 1161
72 سید حسن عسگری کارشناس معاونت فرهنگی و اجتماعی 2138
73 طیبه محمودیان کارشناس معاونت فرهنگی و اجتماعی 1160
74 محمد مهوش معاون فرهنگی و دانشجویی ۱۱۷۶
75 مهدی محمدپور کارشناس معاونت دانشجوئی ۱۱۷۷
76 محمد رحیم یگانه دبير شوراي بدوي انضباطي دانشجويان 1178
77 ابوالفضل نیازی مطلق مدیر امور دانشجویی ۱۱۸۴
78 مجید شمشیرگران کارشناس امور دانشجویی (رفاه دانشجویی) ۱۱۸۵
79 مجتبی قدرتی کارشناس مسئول امور دانشجویی - کارشناس تغذیه ۱۱۸۶
80 امین روشناس کارشناس حوزه مدیریت امور دانشجویی 1187
81 حسن قربان پور رئیس اداره خدمات رفاهی و دانشجویی ۱۱۸۸
82 حسن صمدی کاظمی کارشناس اداره خدمات رفاهی و دانشجویی ۱۱۸۹
83 بیدکی کارشناس خوابگاه های خواهران ۱۱۹۰
84 خوابگاه پردیس 1190
85 خوابگاه مصلی نژاد ۱۱۹۱
86 خوابگاه ارشد 1193
87 خوابگاه ریحانه ۱۱۹4
88 راضیه غفاری کارشناس 1201
89 محمد ریحانی رئیس اداره تربیت بدنی دانشگاه ۱۲۰۲
90 لیلا دلقندی کارشناس مسئول تربیت بدنی خواهران ۱۲۰۴
91 سید باقر اژدری کارشناس دانشکده علوم انسانی ۱۲۰۵
92 ملاحت امانی رئیس مرکز بهداشت ،درمان و مشاوره دانشجویی ۱۲۱۰
93 نیلوفر ابراهیمی ثانی کارشناس مرکز مشاوره دانشجویی ۱۲۱۴
94 ناصر واحدی کارشناس مددکار اجتماعی ۱۲۱۵
95 مژگان بیدکی کارشناس مرکز بهداشت ، درمان و مشاوره دانشجویی 1216
96 احمد ایمانی کارشناس مرکز بهداشت ، درمان و مشاوره دانشجویی 1212
97 سیدبیژن جیا معاون اداری و مالی ۱۲۲۰
98 مهدی رحیم زاده کارشناس دفتر معاونت اداری و مالی ۱۲۲۱
99 محمد ریحانی مدیر امور اداری و پشتیبانی ۱۲۲۸
100 محمد یزدانی کارشناس مسئول اداره کارگزینی و رفاه ۱۲۲۹
101 حمید رحیمی امین اموال ۱۲۳۱
102 مریم نیازی رئيس اداره دبيرخانه ۱۲۳۳
103 سیدرضا پرویز رئیس اداره کارگزینی و رفاه 1235
104 عصمت کلاته کارشناس اداره دبیرخانه ۱۲۳۷
105 مسعود شجاعی متصدی خدمات اداری ۱۲۳۸
106 محمد سلطانی امور نقلیه ۱۲۳۹
107 سید ابوالحسن وقارموسوی کارشناس امور رفاهی، اداره کارگزینی و رفاه ۱۲۴۱
108 رمضان زاده نماینده شرکت خدماتی ۱۲۴۲
109 فائزه رضایی کارشناس 1244
110 سجاد الهی کارپرداز ۱۲۴۵
111 صادق حسین پور کارپرداز ۱۲۴۶
112 موسی یزدان پناه کارشناس 1248
113 علی خوش صفا بوانلو كارشناس برق دفتر فني و نظارت بر طرح هاي عمراني ۱۲۵۳
114 سعید کیانفر كارشناس مكانيك دفتر فني و نظارت بر طرح هاي عمراني ۱۲۵۴
115 مرتضی شیری كارشناس اداره امور فني و نظارت بر طرح هاي عمراني ۱۲۵۵
116 نقی کرامتی كارشناس فضاي سبز ۱۲۵۵
117 سید مهدی میرهاشمی نماینده کارفرما در پروژه های عمرانی و اداره خدمات فنی، تعمیر و نگهداری ۱۲۶۳
118 عظیم وحدانی کارشناس آزمایشگاه مرکزی 1155
119 حسن فاخری کارشناس عمران دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی ۱۲۶۶
120 بهاره سعادتی کارشناس عمران دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی ۱۲۶۷
121 محمود آذری کارشناس عمران دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی 1268
122 احسان ارجمندی مدیر امور مالی ۱۲۷۳
123 جواد رحیمی کارشناس امور مالی ۱۲76
124 سعید کریمی کارشناس اداره رسیدگی به اسناد، تنظیم حساب ها و کنترل اعتبارات ۱۲۷۸
125 زینب یزدانی كارشناس امور مالي ۱۲۷۹
126 فاطمه کفایتی کواکی رئیس اداره رسیدگی به اسناد، تنظیم حساب ها و کنترل اعتبارات ۱۲۸۰
127 یکتا عزیزی کارشناس امور مالی 1281
128 مهدی نعمتی سرپرست اداره دريافت و پرداخت ۱۲۸۲
129 سید حسین میرصالحی كارشناس امور مالي (معاونت آموزشي) ۱۲۸۳
130 مرتضی بیانی کارشناس مسئول امور مالی ۱۲۸۴
131 رضا کاوانلوئی کارشناس مسئول امور اداری 1230
132 حامد یزدانی حسابدار 1285
133 امید نباتی کارشناس دانشکده فنی و مهندس 1303
134 احسان شعبانی کارشناس دانشکده هنر ۱۳۱۴
135 محمد شبانی سرپرست دانشکده علوم انسانی ۱۳۲۲
136 سعید قدرتی کارشناس دانشکده علوم انسانی ۱۳۲۴
137 آقای حجت الاسلام حمیدرضا طیبی نسب مسئول دفتر نمايندگي مقام معظم رهبري 2224
138 علی رمضانی مدير اجرايي دفتر نهاد رهبري 1361
139 آقای حجت الاسلام حسین جمالی سرپرست معاونت نهاد رهبري ۱۳۶۰
140 ملیحه قاسمی نهاد رهبري ۱۳۶2
141 طیبه نصری مدیر گروه ریاضی 1350
142 داوود بخشش مدیر گروه علوم کامپیوتر 1351
143 بی بی ملیحه موسوی مدیر گروه فیزیک 1352
144 محمدولی احمدی مدیر گروه آمار 1353
145 حامد اعظمی مدیر گروه شیمی 1334
146 جواد صائبی مدیر گروه برق 1335
147 سیدنادر نبوی مدیر گروه مکانیک 1302
148 یاسر جویباری مدیر گروه نقشه کشی 1304
149 حمید فدیشه ای مدیر گروه مهندسی کامپیوتر 1305
150 جوادرضا واحدی مدیر گروه عمران 1306
151 مهدی دیرانلو مدیر گروه صنایع 1307
152 سعید رفیع پور مدیر گروه شهرسازی 1317
153 مصطفی ارغیانی مدیر گروه معماری 1315
154 عادله طالب زاده مدیر گروه ارتباط تصویر 1319
155 حسام الدین آرمان مدیر گروه صنایع دستی 1316
156 محمدباقر مقدسی مدیر گروه حقوق 1328
157 امید وحدانی فر مدیر گروه ادبیات فارسی 1329
158 محمد ریحانی مدیر گروه علوم ورزشی 1330
159 محمدعلی رباط جزی مدیر گروه زبان انگلیسی 1331
160 زهرا فرهادی مدیر گروه حسابداری 1332
161 محمد محمدزاده ابراهیمی مدیر گروه روانشناسی 1333
162 مرضیه سادات الوند مدیر گروه علوم سیاسی 1345
163 احمد حیدرنیا مدیر گروه مشاوره 1344
164 محمود رامشینی مدیر گروه مدیریت بازرگانی 1343
165 الهام محمدزاده نقاشان مدیر گروه معارف 1326
166 خلیدا صيامي ايدلاك مدیر گروه زبان روسی 1341
167 روح الله بابکی مدیر گروه اقتصاد 1342
168 صادق پرتانی عضو هيات علمي گروه آموزشي مهندسي عمران ۱۴۵۵
169 مهدی بی غم کارشناس دانشکده علوم پایه ۱۴۵۷
170 عطیه منادی دبیرخانه آموزش 1515
171 عباس کریمی کارشناس دانشکده فنی و مهندسی 1300
172 سعید شادمیر کارشناس آزمایشگاه مرکزی ۱۱۵۲
173 لیلا شعبانی کارشناس پذیرش، ثبت‌نام و بایگانی دیجیتال و فیزیکی 1089
174 سعید فرخی استاد کارشناس آموزش 1088
175 مهدی حسن نیا کارشناس دانشکده هنر 1321
176 نسیم طوسی کارشناس مرکز نوآوری 1099
177 امیرحسین نقی پوران کارشناس کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی بخش انتشارات 1141
178 مسعود روحانی کارشناس دانشکده هنر 1312
179 پروین نجف زاده پرستار 1211
180 صادق اسماعیل زاده رئیس اداره امور عمومی و تدارکات 1232
181 محسن رستمیان دلاور معاون دانشکده علوم پایه 1349
182 وحید کیانی سرپرست معاونت دانشکده فنی و مهندسی 1301
183 امین علی آبادی مسئول دفتر معاونت پژوهشي 1110
184 محسن رضایی کارشناس دانشکده علوم پایه 1347
185 شبنم محمدی کارشناس امور پژوهشی و فناوری 1107
186 نسرین رشید مقدم کارشناس گروه آموزشهای آزاد و مجازی 1073
187 ابوالفضل قلی زاده متصدی خدمات امور کلاسها 1097
188 ابراهیم سلطان آبادی کارشناس 1236
189 مهرداد کاظمیان کارشناس دانشکده علوم انسانی 1327
190 پریسا ناوی کارشناس دانشکده هنر 1352
191 احسان کوهی کارشناس ترفیعات 1078
192 سعید رخشا کارشناس حوزه تحول اداری و بهره برداری 1402
193 مهدی ایمان پرست ریاست دانشکده علوم پایه 1346