دفترچه تلفن

دفترچه تلفن

برای ارتباط ابتدا شماره ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰ را شماره گیری نمایید سپس شماره داخلی را وارد نمایید.
برای تماس مستقیم ۳۲۲۰-۰۵۸ +شماره داخلی را شماره گیری نمایید.
مثال شماره تماس مستقیم برای داخلی ۱۱۱۱ - ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۱۱ می باشد.

ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی
1 دربندی مشاور رئیس در امور خیرین و مشارکت های مردمی ۱۰۰۳
2 مجید فرخ منش مسئول دفتر ریاست ۱۰۰۴
3 میثم ارحامی کارشناس ۱۰۰۶
4 میثم ارحامی دفتر تحقیق ۱۰۰۷
5 زهرا عامری رئیس حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل ۱۰۱۳
6 محمود مشکات روابط عمومی ۱۰۱۴
7 اعظم قریان کارشناس همکاری‌های علمی بین‌المللی ۱۰۱۵
8 روح الله پرویز کارشناس روابط عمومی ۱۰۱۶
9 محسن محتشمی کیا رئیس اداره حراست ۱۰۲۱
10 محمد شاه پسندی کارشناس حفاظت فناوری اطلاعات ۱۰۲۲
11 حسین حسین زاده مسئول انتظامات ۱۰۲۳
12 مریم سروری کارشناس مسئول حراست ۱۰۲۴
13 زهرا براتی پور کارشناس ۱۰۲۴
14 نگهبانی نگهبانی ۱۰۳۰
15 مهدی نودهی سرپرست گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت ۱۰۳۳
16 فاطمه منتظری کارشناس نظارت و ارزیابی ۱۰۳۴
17 جواد ناظری کارشناس مسئول گروه نظارت و ارزیابی ۱۰۴۰
18 حسین کریمی مدیر طرح و برنامه ۱۰۴۱
19 فائزه بقائیان کارشناس آمار ۱۰۴۲
20 زهرا روان راز رئیس گروه برنامه وبودجه ۱۰۴۳
21 بتول پرهیزگار کارشناس برنامه و بودجه ۱۰۴۴
22 سمیرا ضیغم جهانی کارشناس تحول اداری و بهره وری ۱۰۴۵
23 علی سیفی کارشناس مسئول طرح و برنامه ۱۰۴۶
24 مرتضی نوروزی رئیس دبیرخانه هیات اجرایی جذب اعضاء هیات علمی ۱۰۵۷
25 مجید جوان کارشناس مسئول دبیرخانه جذب اعضاء هیات علمی ۱۰۵۸
26 محمد باقر مقدسی مدیرامور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات ۱۰۶۵
27 مجید رحمانی کارشناس امور حقوقی ۱۰۶۶
28 حسن سجادی سرپرست معاونت آموزشی پژوهشی ۱۰۷۱
29 سعید رخشا کارشناس معاونت آموزشی ۱۰۷۲
30 مهدی اسحاقی دبیر کمیته ترفیعات ۱۰۷۴
31 مسعود نیکوقدم سرپرست گروه آموزش‌هاي آزاد و مجازي دانشگاه ۱۰۷۵
32 آزمایشگاه آپا ۱۰۷۶
33 امین آشفته کارشناس دانشکده فنی ۱۰۷۷
34 بیژن جیا سرپرست مدیریت آموزشی و تحصیلات تکمیلی ۱۰۷۹
35 هادی امانی کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی ۱۰۸۱
36 علیرضا باصبر کارشناس مسئول خدمات آموزشی ۱۰۸۲
37 مهدی وحدانی کارشناس مسئول مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی ۱۰۸۳
38 عذرا طالب زاده کارشناس امور آموزشی ۱۰۸۴
39 مهدی پریز کارشناس آموزش ۱۰۸۵
40 سارا یزدان پناه کارشناس آموزش ۱۰۸۶
41 رحیم یگانه کارشناس آموزش ۱۰۹۰
42 معصومه ارغند کارشناس مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی ۱۰۹۱
43 ابوالفضل محمدی سرپرست مدیریت امور پژوهشی و فناوری ۱۱۰۴
44 یوسف یوسفی کارشناس مسئول امور پژوهشی و فناوری ۱۱۰۵
45 مریم ترابی کارشناس امور پژوهشی و فناوری ۱۱۰۶
46 سعید بابائی کارشناس امور پژوهشی و فناوری ۱۱۰۷
47 محمد شاه پسندی کارشناس گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات 1118
48 مصطفی علی آبادی کارشناس گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات 1114
49 شکوفه امینی کارشناس گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱۱۱۵
50 رجب علی سجادیان فر سرپرست گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱۱۱۶
51 سارا اعتمادیان کارشناس گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱۱۱۷
52 داوود تذکر تکنسین گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱۱۲۰
53 حسین ناوی پشتیبان IT ۱۱۲۳
54 هومن نعیمی سرپرست گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت ۱۱۲۶
55 رضا باغدار کارشناس مسئول ارتباط با صنعت ۱۱۲۷
56 محمد سیدی پشتیبان IT 1124
57 محمدعلی ارحامی کارشناس دبیرخانه کمیسیون دائمی هیأت امنا ۱۱۳۲
58 وحیده بجنوردی کارشناس مسئول گروه آموزش های آزاد و مجازی ۱۰۸۰
59 مهرداد مردانی کارشناس آموزش ۱۰۸۹
60 سیده مهتاب سیدی کارشناس آموزش ۱۰۸۷
61 ابوالفضل نیازی مطلق سرپرست کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی ۱۱۳۷
62 فرشته خانی کارشناس مسئول کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی ۱۱۳۸
63 بهاره ضیغم جهانی کتابدار ۱۱۳۹
64 نجمه نوروزیان کارشناس کتابخانه ۱۱۴۰
65 سيد قاسم رستمی رئیس آزمایشگاه مرکزی ۱۱۴۹
66 آزمایشگاه مرکزی کارشناس آزمایشگاه مرکزی ۱۱۵۰
67 آزمایشگاه عمران ۱۱۵۱
68 هادی عباسی رئیس دبیرخانه کمیسیون دائمی هیأت امنا ۱۱۵۸
69 کامران رادمنش کارشناس معاونت فرهنگی و اجتماعی ۱۱۵۹
70 عباس مروجی كارشناس مسئول برنامه ريزي فرهنگي و اجتماعي ۱۱۶۶
71 محمدرضا قربانی معاون فرهنگی و دانشجویی ۱۱۷۶
72 سروش محمد پور کارشناس معاونت دانشجوئی ۱۱۷۷
73 محسن رستمیان دلاور سرپرست مدیریت امور دانشجویی ۱۱۸۴
74 مجید شمشیرگران کارشناس اموردانشجویی ۱۱۸۵
75 مجتبی قدرتی کارشناس تغذیه ۱۱۸۶
76 حسن قربان پور رئیس اداره خدمات رفاهی و دانشجویی ۱۱۸۸
77 حسن صمدی کاظمی کارشناس اداره خدمات رفاهی و دانشجویی ۱۱۸۹
78 بیدکی کارشناس خوابگاه های خواهران ۱۱۹۰
79 خوابگاه خواهران ۱۱۹۱
80 پردیس دختران ۱۱۹۵
81 پردیس پسران ۱۱۹۶
82 سلف آزاد رستوران زیتون ۱۱۹۹
83 نادر نخودچی رئیس اداره تربیت بدنی دانشگاه ۱۲۰۲
84 لیلا دلقندی کارشناس مسئول تربیت بدنی خواهران ۱۲۰۴
85 سید باقر اژدری کارشناس دانشکده علوم انسانی ۱۲۰۵
86 ملاحت امانی سرپرست مرکز بهداشت ،درمان و مشاوره دانشجویی ۱۲۱۰
87 نیلوفر ابراهیمی ثانی کارشناس مرکز مشاوره دانشجویی ۱۲۱۴
88 ناصر واحدی کارشناس مددکار اجتماعی ۱۲۱۵
89 پذیرش مرکز مشاوره کارشناس مرکز بهداشت ، درمان و مشاوره دانشجویی ۱۲۱۷
90 امیدرضا دهقان معاون اداری و مالی ۱۲۲۰
91 ناصر فیضی کارشناس دفتر معاونت اداری و مالی ۱۲۲۱
92 یاسر طالبی مدیر امور اداری و پشتیبانی ۱۲۲۸
93 محمد یزدانی کارشناس امور اداری ۱۲۲۹
94 محمد وحیدی نژاد امین اموال ۱۲۳۱
95 مریم نیازی رئيس اداره دبيرخانه ۱۲۳۳
96 محمد ریحانی رئيس اداره كارگزيني و رفاه ۱۲۳۵
97 سیدرضا پرویز کارگزین ۱۲۳۶
98 عطیه منادی کارشناس اداره دبیرخانه ۱۲۳۷
99 موسی یزدان پناه متصدی خدمات اداری ۱۲۳۸
100 محمد سلطانی امور نقلیه ۱۲۳۹
101 مهدی ارکی مامور خرید ۱۲۴۰
102 سید ابوالحسن وقارموسوی کارشناس امور اداری ۱۲۴۱
103 مرتضی زیبائی نماینده شرکت خدماتی ۱۲۴۲
104 مهدی رحیم زاده کارشناس ۱۲۴۴
105 حامد یزدانی کارپرداز ۱۲۴۵
106 مسعود شجاعی کارپرداز ۱۲۴۶
107 علی خوش صفا رئیس اداره خدمات فنی، تعمیر و نگهداری ۱۲۵۳
108 سعید کیانفر کارشناس تاسیسات مکانیکی ۱۲۵۴
109 مرتضی شیری کارشناس ابنیه ۱۲۵۵
110 کارشناس فضای سبز ۱۲۵۶
111 ونداد گرمه نماینده کارفرما در طرح های عمرانی ۱۲۶۳
112 عظیم وحدانی کارشناس کمیته ترفیعات ۱۲۶۴
113 حسن فاخری کارشناس دفتر طرح های عمرانی ۱۲۶۶
114 بهاره سعادتی کارشناس اداره طرح های عمرانی ۱۲۶۷
115 سعید کریمی مدیر امور مالی ۱۲۷۳
116 حمید رحیمی کارشناس امور مالی ۱۲۷۷
117 احسان ارجمندی حسابدار ۱۲۷۸
118 فاطمه وظیفه شناس کارشناس امور مالی ۱۲۷۹
119 فاطمه کفایتی رئیس اداره رسیدگی به اسناد، تنظیم حساب ها و کنترل اعتبارات ۱۲۸۰
120 مهدی نعمتی کارشناس امور مالی ۱۲۸۲
121 حسین میرصالحی کارشناس امور مالی ۱۲۸۳
122 مرتضی بیانی کارشناس امور مالی ۱۲۸۴
123 کاوانلوئی کارشناس امور مالی ۱۲۸۵
124 حسن کمالی کارشناس دانشکده هنر ۱۳۱۴
125 محمد ریحانی سرپرست دانشکده علوم انسانی ۱۳۲۲
126 سعید قدرتی کارشناس دانشکده علوم انسانی ۱۳۲۴
127 امید نباتی کارشناس دانشکده پتروشیمی ۱۳۳۶
128 رئیس نهاد رهبری ۱۳۵۸
129 دفتر نهاد رهبری ۱۳۵۹
130 حوزه علوم اسلامی ۱۳۶۰
131 ساناز جعفری مدیر گروه مهندسی مکانیک ۱۴۰۴
132 حسن محمدي پيروز مدیر گروه مهندسی برق ۱۴۰۵
133 آزاده سلطانی مدیر گروه مهندسی کامپیوتر ۱۴۰۶
134 حسین کریمی مدیر گروه مهندسی صنایع ۱۴۰۷
135 سلمان پوراسماعیل مدیر گروه مهندسی عمران ۱۴۰۸
136 سيد قاسم رستمی مدیر گروه مهندسی نقشه برداری ۱۴۰۹
137 حسين دلاوری مدیر گروه مهندسی شیمی ۱۴۱۰
138 مهدی ادیبی رئیس دانشکده فنی و مهندسی ۱۴۱۴
139 مجید دشتبان مدیر گروه اقتصاد ۱۴۳۱
140 محمد علي رباط جزي مدیر گروه زبان انگلیسی ۱۴۳۲
141 زهرا فرهادی مدیر گروه حسابداری ۱۴۳۳
142 زهرا عامری مدیر گروه حقوق ۱۴۳۴
143 محمد شبانی مدیر گروه تربیت بدنی ۱۴۳۵
144 مرضیه سادات الوند مدیر گروه علوم سیاسی ۱۴۳۶
145 زهرا نیکخواه فرخانی مدیر گروه مدیریت بازرگانی ۱۴۳۷
146 محمد رضا وحدانی اسدی عضو هيات علمي گروه آموزشي علوم تربيتي، مشاوره و راهنمايي ۱۴۴۲
147 داوود بخشش مدیر گروه علوم کامپیوتر ۱۴۵۱
148 محمد ولی احمدی مدیر گروه آمار ۱۴۵۲
149 مرتضی نوروزی مدیر گروه ریاضی ۱۴۵۳
150 غلامحسين خرمی مدیر گروه فیزیک ۱۴۵۴
151 صادق پرتانی ۱۴۵۵
152 صادق اسماعیل زاده کارشناس دانشکده فنی و مهندسی ۱۴۵۷
153 دبیرخانه آموزش اسماعیل زاده 1515
154 بانک ملت ۱۸۰۰
155 نمایندگی بیمه ۱۸۰۲
156 سعید شادمیر ۱۱۵۲
157 عباس کریمی کارشناس دانشکده فنی و مهندسی ۱۳۰۰
158 سعید فرخی کارشناس آموزش 1088
159 مهدی حسین نیا کارشناس کارگاه های هنر 1321
160 امین روشناس 1222
161 حامد اعظمی مدیرگروه شیمی 1334
162 نسیم طوسی 1099
163 مهدی شاکری پشتیبان IT 1125
164 امیرحسین نقی پوران کارشناس انتشارات 1141
165 امین علی آبادی کارشناس دانشکده هنر 1312
166 دکتر علیرضا حسنی معاون دانشکده هنر 1311
167 عباس مروجی مدیر فرهنگی و اجتماعی 1166/2137
168 کامران رادمنش کارشناس کانون های فرهنگی و اجتماعی 1159
169 سید حسن عسگری کارشناس انجمن های علمی 2138
170 طیبه محمودیان رئیس گروه پشتیبانی فرهنگی 2139