آیین نامه ها (ریاست-دبیرخانه-لینک4)


آیین نامه ارتقا مربیان  آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی شرایط اختصاصی دانشگاه بجنورد برای فراخوان شهریور ۱۳۹۶  آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی- اجرایی از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۱   شیوه نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی- اجرایی از تاریخ  ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ دستورالعمل ارسال محتوای الکترونیکی مستندات پرونده های علمی متقاضیان شیوه نامه ماده 1 آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی